میز نگین 4و2 نفره
میز پریا 8 نفره
میز پانیذ6 نفره
میز پریا 2نفره
میز پریا 4 نفره
میز پریا 6 نفره
میز رز 4 نفره
میز رز 8 نفره
میز سپند 4 نفره
میز سپند 3 نفره
میز سپند 2 نفره
میز سپهر 6 نفره
میز سپهر 8 نفره
میز سپهر 2 و 4نفره
میز سپهر 4نفره
میز رز 6نفره
میز سپید 8 نفره
میز سپید 10نفره
میز پانیذ 8 نفره
میز نگار 2 و 4 نفره
میز نگار 4نفره
میز نگار 8 نفره
میز نگار 4نفره
میز نگار 6 نفره
میز نگین 8 نفره
میز نگین 6نفره
میز پریا 2 نفره
میز پانیذ 6نفره
میز نگین 4 نفره