صندلی پریا و میز نگین(شش نفره)
صندلی هیوا و میز شاهکار(شش نفره)
صندلی راین و میز سپند(دونفره)
صندلی نایس و میز سپند(دونفره)
صندلی آرام و میز سپند(چهارنفره)
صندلی پریا و میز نگین(دونفره)
صندلی سپهرام و میز سپهر(چهارنفره)
صندلی پارسا و میز پارسا گرد(چهارنفره)
صندلی تکتا و میز گلدانی(دو نفره)
صندلی سپید و میز سپید(ده نفره)
صندلی رزیتا و میز پریا(چهار نفره)
صندلی سپهرام و میز پانیذ(هشت نفره)
صندلی پارسا و میز پارسا(هشت نفره)
صندلی یلدا و میز نگین(چهار نفره)
صندلی تکتا و میز گلدانی(چهار نفره)
صندلی سپهر و میز سپهر(چهار نفره)
صندلی سپید و میز رز (چهار نفره)
صندلی یلدا و میز پارسا(شش نفره)
صندلی رز و میز رز (هشت نفره)
صندلی پریا و میز نگین (شش نفره)
صندلی سپهرام و میز نگار (چهار نفره)
صندلی سپهر و میز سپهر(هشت نفره)
صندلی یکتا و میز پریا (چهار نفره)
صندلی پارسا و میز پارسا (ده نفره)
صندلی یلدا و میز پارسا (چهار نفره)
صندلی سپهرام و میز نگار(چهار نفره)
صندلی رز و میز سپید(هشت نفره)
صندلی سپید و میز سپهر (شش نفره)
صندلی رزیتا و میز رز(شش نفره)
صندلی نگار و میز پانیذ(ششنفره)
صندلی پریا و میز نگین(چهار نفره)
صندلی پارسا و میز نگار(چهار نفره)
صندلی سپهر و میز پریا(هشت نفره)
صندلی تکتا و میز پریا(دو نفره)
صندلی سپهر و میز پارسا(دو نفره)
ست صندلی سپید و میز رز